• Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες
  • Διάθεσης προσωπικού καθαρισμού (για εκδηλώσεις, τακτικό καθαρισμό χώρων για χρονικές περιόδους μικρές ή μεγάλες)
  • Έκδοσης κοινόχρηστων δαπανών